2015

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014
17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Περίοδος 01/01/2014 - 31/12/2014 Α.Μ.Α.Ε. 57775/01/Β/04/292 (2008)


Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)
17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Περίοδος 01/01/2014 - 31/12/2014 Α.Μ.Α.Ε. 57775/01/Β/04/292 (2008)


ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
“ ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ”
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57775/01/Β/04/292 (2008)
Γ.Ε.ΜΗ. 69207803000