2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κκ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57775/01/Β/04/292 (2008) ΓΕΜΗ. 69207803000

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2012 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Περίοδος 01/01/2012 - 31/12/2012 Α.Μ.Α.Ε. 57775/01/Β/04/292 (2008)